dr Danijela Zdravić-Mihailović

dr Danijela Zdravić-Mihailović (1974), Višu muzičku školu završila 1995., a 1998. diplomirala na Fakultetu umetnosti u Prištini, Opšta muzička pedagogija iz predmeta Muzički oblici. Godine 2000. stipendista je Ministarstva za nauku i tehnologiju kao jedan od učesnika na projektu Srpska umetnička muzika i folklor. Magistrirala je 2005. na FMU u Beogradu iz oblasti muzičkih oblika sa temom Tipovi reprize u sonatnom obliku – prvi stav u gudačkim kvartetima klasičara – Franc Jozef Hajdn i Volfgang Amadeus Mocart. Od 2003. zaposlena je i radi na predmetu Analiza muzičkog delana FU u Nišu, trenutno u zvanju nastavnik stručnog predmeta. Jedan je od organizatora naučnog skupa Pristup muzičkom delu na FU u Nišu i recenzent zbornika radova u izdanju Fakulteta. Autor je više radova iz oblasti muzičke teorije i analize, kao i muzičke pedagogije. Na Filozofskom fakultetu u Nišu odobrena je tema njene doktorske disertacije Estetski doživlјaj muzike u nastavnoj praksina departmanu za Pedagogiju. Radovi: Vidovi dinamizacije reprize u sonatnom obliku klasičara, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Nasleđe broj 4, FILUM, Kragujevac, 2006.; Status reprize u sonatnom obliku, Muzička teorija i analiza 4, FMU, Beograd; Specifičnost dramaturgije sonatnog oblika kao odraz dinamizacije reprize u prvom stavu simfonijskog ciklusa – Franc Jozef Hajdn: Londonske simfonije, Međunarodni naučni skup Dani Vlade S. Miloševića, zbornik radova, Akademija umjetnosti, Banja Luka, 2007.; Karakteristike dramaturgije sonatnog ciklusa u Londonskoj simfoniji broj 104 Franca Jozefa Hajdna, Muzička teorija i analiza 5, FMU, Beograd, 2008. Dramaturgija sonatnog oblika u prvim stavovima Hajdnovih gudačkih kvarteta op. 76 i op. 77, Međunarodni naučni skup Dani Vlade S. Miloševića, zbornik radova, Akademija umjetnosti, Banja Luka, 2010. Tumačenje perioda u literaturi srpskih, ruskih, bugarskih i makedonskih autora (Peričić, Mihajlović, Popović, Zatkalik, Mazelј, Stojanov, Bužarovski), Muzička teorija i analiza 7, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2010. Radovi u štampi: Karakteristike muzičke rečenice u trećim stavovima Hajdnovih Londonskih simfonijaPristup muzičkom deluIzmeđu paralelnog i kontrastnog perioda – predlog tipologije perioda prema odlikama tematskog planaKlasični sonatni oblik u udžbeničkoj literaturi,Priručnik za analizu jednostavnih oblika 1 (barok i klasicizam).

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket